ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက် ပထမကမ္ဘာ့ချီတက်ပွဲ